محصولات

خرما حبه ای زنجبیلی تمریران

خرمای حبه ای تمریران جایگزین مناسب قند در یک فرآیند طبیعی از خرما و رطب زرد تهیه شده است و فاقد هرگونه مواد افزودنی و نگهدارنده می باشد.


  • 1
  • 2